Informatie over praktijkvoering

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier (klik hier). Op basis hiervan kan ik een inschatting maken of behandeling bij mij zinvol kan zijn. Desgewenst is vooroverleg met uw verwijzer mogelijk. Voor een eventuele eerste intake-afspraak heb ik graag kort (telefonisch) contact met u om kennis te maken en af te stemmen. Dit is kosteloos. Ik neem binnen een week na aanmelding contact met u op. Vervolgens kan een afspraak worden gemaakt voor een eerste intakegesprek. Ik heb met alle zorgverzekeraars contracten dat wil zeggen dat behandelingen mits u een verwijzing van de huisarts heeft vergoed worden. Daarnaast geldt een verplicht eigen risico (360 euro).

Vergeet u niet om bij dit gesprek het volgende mee te nemen:

–   Verwijsbrief  van uw huisarts of medisch specialist voor behandeling door klinisch psycholoog-psychotherapeut binnen de Specialistische GGZ of de Basisgeneralistische GGZ;

Kopie van uw ziektekostenverzekering en identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs).

 • In de intakefase worden klachten, problemen en vragen geinventariseerd en getaxeerd. Dit gebeurt door vraaggesprekken en het afnemen van één of meerdere psychologische vragenlijsten. In het kader van de intake kan u gevraagd worden een intakevragenlijst in te vullen (zie downloads).
 • Na de intakefase bespreek ik met u mijn bevindingen en advies welke vorm van behandeling het meest geschikt is. Soms is het noodzakelijk om door te verwijzen. Er wordt door mij een behandelplan opgesteld (zie downloads) en met u overlegd. Dit behandelplan wordt regelmatig, maar in elk geval jaarlijks, geevalueerd.
 • Tenzij u daar bezwaar tegen heeft, stuur ik na de intakefase bij de start van de behandeling een bericht aan uw huisarts omtrent diagnose en voorgesteld behandelplan.
 • Beëindiging van de behandeling. Over het algemeen besluiten cliënt en behandelaar in overleg wanneer de therapie te beëindigen.
 • Bij beeindiging van de behandeling wordt de huisarts opnieuw geinformeerd.
 • Ik heb als klinisch psycholoog-psychotherapeut een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Ik kan alleen met uw schriftelijke toestemming gegevens over u verstrekken aan derden, zoals een keuringsarts of ARBO-dienst.
 • Ik mag alleen in noodsituaties de geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar kunnen komen. Ik heb geen toestemming van u nodig wanneer ik over uw behandeling overleg wil plegen met collega’s. Deze collega’s hebben overigens ook een geheimhoudingsplicht.
 • Door de overheid is echter wel de verplichting aan behandelaren binnen de Geestelijke Gezondheidszorg opgelegd om geanonimiseerde gegevens van clienten aan te leveren in het kader van het DBC Informatie Systeem (DIS).
 • In het kader van Routine Outcome Monitoring (ROM) wordt u verzocht om op een aantal momenten tijdens de behandeling vragenlijsten in te vullen om de veranderingen van uw klachten in beeld te brengen. De uitkomsten van die vragenlijsten worden met u besproken. De uitkomsten worden in geanonimiseerde vorm gebruikt voor vergelijking met collega-zorgaanbieders en wetenschappelijk onderzoek, en worden daarvoor opgestuurd naar een centraal bureau, de Stichting Benchmark GGZ.
 • Mocht u een klacht hebben ten aanzien van uw behandeling, dan verzoek ik u dat eerst met mij te bespreken. Ik zal uw klacht zorgvuldig en serieus opnemen en met u bespreken of wij samen tot een oplossing kunnen komen. Zo nodig kan er een collega uit mijn intervisieteam worden geraadpleegd. Komt u er desondanks met hem niet uit, dan kunt u zich onder andere wenden tot de klachtencommissie van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten.
 • Inzake uw dossier ben ik als klinisch psycholoog-psychotherapeut, geregistreerd in het overheidsregister, gebonden aan een beroepscode en een tal van wetten (IOG, WBGO, WBP, WKCZ), waarin onder andere de rechten van u als client beschreven worden. Op internet is daar van alles over te vinden.
 • U hebt het recht op inzage in uw dossier. Dat wil zeggen dat u alle informatie, verslaglegging, correspondentie en dergelijke mag inzien. De persoonlijke aantekeningen van mij als uw behandelaar zijn van het inzagerecht buitengesloten.
 • Uw dossier wordt na afsluiting van uw therapie 15 jaar bewaard. Indien u dat wenst kunt u informatie uit uw dossier laten verwijderen of aanvullen. Na 15 jaar wordt uw dossier vernietigd.
 • Bij verhindering dienen afspraken minstens 24 uur van tevoren worden afgezegd. Dit kan per email of per telefoon. Wanneer dit niet gebeurt, wordt een bedrag van 50 euro bij u in rekening gebracht. Ik kan deze no show niet in rekening brengen bij uw zorgverzekeraar.
 • Bij langdurende afwezigheid is waarneming met mijn  intervisie-collega’s geregeld. Bij geplande afwezigheid zal dit uiteraard met u worden besproken en geregeld. Bij onvoorziene, langerdurende afwezigheid van mij zal contact met u worden opgenomen door de intervisie-collega’s.
 • Crisis. Mocht ik niet direct bereikbaar zijn en u heeft onmiddellijk behoefte aan contact, dan kunt u terecht bij uw eigen huisarts. Na 17.00 uur en in het weekend kunt u terecht bij de huisartsenpost in uw regio. Zo nodig kunnen zij de crisisdienst inschakelen.

 

 

Comments are closed.